Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Đề án 1690 nâng cao bộ máy điều phối mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

8:36, Thứ Ba, 26-3-2024

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\1.jpg

Description: C:\Users\DELL\Downloads\2.jpg

Description: C:\Users\DELL\Downloads\3.jpg

Description: C:\Users\DELL\Downloads\4.jpg