Cơ cấu tổ chức - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy Phường 3

I. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG:

- Đồng chí Mai Thị Kim Nhung, ThUV, Bí thư Đảng ủy Phường 3.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Anh Doãn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3

- Đồng chí Lê Thị Thu, UVBTV Đảng ủy, Trưởng Công an Phường 3

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Văn Đông, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND Phường 3

III. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG:

- Đồng chí Nguyễn Anh Doãn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Văn Thương, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Văn Gia, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 3

IV. MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHƯỜNG:

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 3

- Đồng chí Nguyễn Đức Giao, Chủ tịch Hội Nông dân phường 3.

- Đồng chí Trần Thanh Bình, Bí thư Đoàn Phường 3

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn