Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Phường 3 tăng cường thực hiện cải cách hành chính trong năm 2022

17:51, Thứ Năm, 14-9-2023

Để chủ động thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, ngay từ đầu năm 2022, UBND Phường 3 đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, thông suốt, thân thiện, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể các bộ phận chuyên môn trong tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính UBND Phường tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp để thực hiện tốt 7 nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn thời hiệu. Đồng thời tham mưu, kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới ban hành, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Thứ hai: Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền. Tổ chức rà soát, đánh giá, đơn giản hoặc đề xuất đơn giản tối đa các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; Triển khai thực hiện tốt Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 17/2020/NQHĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh BR-VT về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư: Cải cách chế độ công vụ: Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ năm: Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ; thực hiện các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

Thứ sáu: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015, Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường trao đổi bằng văn bản điện tử, 100% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100 % văn bản đi (trừ các hồ sơ, văn bản mật) được ký số và ban hành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% CBCC trong cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả thư điện tử Email công vụ vào trao đổi công việc. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại phường.

Thứ bảy: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Tăng cường chỉ đạo, điều hành gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC có đủ năng lực để tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC một cách khoa học phù hợp với giai đoạn hiện nay. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện các chỉ số CCHC PAR INDEX, chỉ số năng lực canh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI.

Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện cải cách hành chính trong năm 2022, với các nội dung kế hoạch đề ra cho thấy các công việc cải cách hành chính đều được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ./.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn